Page 7 - Zulu Grade 12
P. 7

Umdwebi    __________________         -phoqelela   _______________

          -vevezela   __________________         -dukisa    _______________
          -bhuqa    __________________         impumputhe _______________

          -zimisele   __________________         -khethela   _______________
          umqondo    __________________         -eluleka    _______________

          isinqumo   __________________


          Umqondo ofanayo:                 Umqondo ofanayo:

          -khokha    ___________________         ukushada    _______________
          -jabulile   ___________________         -shintsha   _______________

          isihlupheki  ___________________         izingxoxo   _______________

          iyihlo    ___________________         ingane     _______________


          Umqondo ophikayo:                 Umqondo ophikayo:
          -khohlwa   ___________________         intukuthelo  _______________

          -vuma     ___________________         indodakazi   _______________
          -hlupheka   ___________________         amanga     _______________

          isihlupheki  ___________________         umkhwenyana _______________

          unkosikazi  ___________________


          Igama elinezincazelo ezihlukene:
          Isibindi   _________________________________________________________

          Umsebenzi   _________________________________________________________
          -chitha    _________________________________________________________


          Izaga / izisho:

          Awunazindlebe     __________________________________________________
          Usofa silahlane    __________________________________________________

          Ingulube inginonela __________________________________________________
          Imali esishiwe    __________________________________________________

          Ngigeza izandla    __________________________________________________


                              6
   2   3   4   5   6   7   8   9