Page 5 - Zulu Grade 12
P. 5

ukuthi silungisela umndeni wakwaZitha. Unesibindi

                     ukungitshela ukuthi wena nalo Dirk wakho, nenzani?
                     Awunazindlebe yini, asikutshelanga ukuthi khohlwa ngalo Dirk

                     wakho?
          Dumazile:       Mama, ngiyamthanda uDirk. Angisazi ukuthi kufanele

                     ngichaze kanjani? USibaya angimazi ukuthi ungumuntu
                     onjani. Ngiyavuma ukuthi sikhule sonke kodwa kimina ufana

                     nomfowethu, anginalo uthando lwakhe. Ngithanda uDirk,

                     ungusofa silahlane wami. Ngiyacela mama ukuthi uzwisise.
          MaMhlongo:      Nayi ingulube inginonela bo! We Dumazile! Ukhuluma

                     nobani kanjalo? Wazini wena ngothando? Okokuqala nje, lo

                     Dirk osibelesela ngaye, umndeni wakhe uyazihluphekela nje.
                     Uma ucabanga, uzolikhokha ngani ilobolo njengoba

                     kungabonakali nokuthi usebenzani?
          Dumazile:       Mama, uDirk ungumdwebi futhi uyaphila ngalowo msebenzi.

                     Okubalulekile ukuthi uyawuthanda lo msebenzi futhi
                     uyamjabulisa. Ukumbona ejabulile, kuyangijabulisa.

          MaMhlongo:      We Nkosi yami, ngivelelwa yini kodwa? Singakufundisa,

                     sikhiphe imali eshisiwe kangaka bese wena uzosilethela
                     isihlupheki lapha? Hhayi bo Dumazile, wothi uyadlala

                     mntanami. Ngempela asizuvuma ukuthi ushade lesi sichaka
                     sakho.

          Dumazile:       Ngiyaxolisa-ke mama kodwa inhliziyo yami ikuDirk futhi….
          MaMhlongo:      (emngena emlonyeni, uyavevezela ngenxa yentukuthelo)

                     Dumazile! Phuma, ngingaze ngisho amagama abuhlungu.


          [kusenjalo, kungene uDube, ubaba kaDumazile]

          Dube:         Hhawu, ngowani umsindo ongaka? Bazothini abasemzini

                     ukuzwa lo msindo? Kwenzenjani MaMhlongo?
          MaMhlongo:      Buza uDumazile, unkosikazi Wright?

          Dube:         Ngubani-ke lowo manje?
          MaMhlongo:      (Ngokubhuqa) Hawu, kanti awazi ukuthi indodakazi yakho

                     isishadele kwaWright? Ngikhuluma amanga Dumazile?
                     Uthuleleni, chazela uyihlo.

                              4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9