Page 6 - Zulu Grade 12
P. 6

Dube:         Dumazile, kwenzenjani? Niwenza kanjani umsindo nazi kahle
                     kamhlophe ukuthi abantu bakwaZitha bangafika noma kunini

                     kusukela manje.

          Dumazile:       Inkinga yileyo baba. Njengoba ngishilo nje, angizukwazi
                     ukushada uSibaya. Okokuqala, angimthandi kanti okwesibili

                     angimazi ukuthi ungumuntu onjani. Ukuthi sikhule sonke
                     akusho ukuthi sengiyamazi futhi usengaba ngumkhwenyana

                     wami. Ngithanda uDirk futhi ngizimisele ukumshada baba.
          Dube:         Hhayi-ke, ngigeza izandla ndodakazi yami. Usemile kulowo

                     mqondo? Bengicabanga ukuthi uzowushintsha emva

                     kwezingxoxo esibe nazo ngaphambilini. Kodwa uma uqinisile
                     ngalokho okushoyo, kulungile ndodakazi, asikwazi

                     ukukuphoqelela entweni ongayifuni. Into nje ukuthi umndeni
                     wakwaZitha siyawazi. Yingakho sibone ukuthi …

          MaMhlongo:      Uthi ngikuzwa kahle nje Dube? Uvumelana noDumazile?
                     Wazini uDumazile ngothando? Umlungu ungumdwebi, kahle

                     Dube ukwedukisa ingane. Ngempela ngubani impumputhe

                     lapha?
          Dube:         MaMhlongo, asikwazi ukuphoqelela ingane entweni

                     engayifuni. Yimpilo yakhe le. Uma efuna ukuchitha impilo

                     yakhe noDirk, singobani thina ukumkhethela? Cha nkosikazi,
                     angivumelani nawe kulokho. Sizamile ukumeluleka kodwa

                     ekugcineni, isinqumo ngesakhe.
          Amagama:       humusha:          Amagama:       humusha:

          -xabana    _________________          -khula     _______________
          -hlazisa   _________________          - zwisisa   _______________

          -hlonipha   _________________          -belesela   _______________

          ukuzithoba  _________________          -hlupheka   _______________
          -sanganisa  _________________          ilobolo    _______________


          Amagama:       humusha:          Amagama:       humusha:


                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9